Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
29 Styczeń 2022    |    Imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon

faceyou tube '

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Statut

MIĘDZYSZKOLNEGO  UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „LIDER”

R O Z D Z I A Ł  I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LIDER” zwane dalej „Klubem”.
§ 2.
Siedzibą Klubu jest Miasto Chełm.
§ 3.
Klub działa na terenie miasta Chełma.
§ 4.
Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art.  4 ustawy o sporcie.
§ 5.
Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej  przez Prezydenta Miasta Chełm.
§ 6.
Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnopolskich związków, stowarzyszeń i związków sportowych.
§ 7.
Klub działa na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
§ 8.
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł  II
CELE KLUBU ORAZ ICH REALIZACJA

§ 9.
Celem Klubu jest:
1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności pływania,
2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
3) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
4) promocja zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej
§10.
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
2) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
3) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
4) uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
5) upowszechnianie uprawiania minidyscyplin sportowych,
6) udział w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska.
7) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
8) Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z uwzględnieniem profilaktyki.
§11.
Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
1) kierownictwem i radami szkół,
2) organami rządowymi i samorządowymi,
3) innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami, związkami stowarzyszeń i fundacjami.
§12.
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1) społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2) pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
3) bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

R O Z D Z I A Ł  III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§14.
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele.
2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych,
3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.
4. Członkami honorowymi Klubu zostaną osoby mające zasługi dla rozwoju Klubu.
§15.
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje
Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
1) imię i nazwisko (nazwę),
2) miejsce zamieszkania (siedzibę),
3) w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,
4) oświadczenie o przystąpieniu,
5) w przypadku małoletniego poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych,
6) w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączą do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego organu o wpisie Klubu do ewidencji.
§16.
1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
2) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
3) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
4) brać udział w zajęciach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
5) korzystać z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
6) korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.
3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3-6 stosuje się również do członków wspierających i honorowych; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.
§17.
1. Wszyscy członkowie obowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
2) brać czynny udział w działalności Klubu,
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełnianie zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.
§18.
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) śmierci członka,
2) wystąpienia z Klubu,
3) skreślenia z listy członków,
4) rozwiązania Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
1) nie spełnia wymagań statutowych,
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3) działa na szkodę Klubu,
4) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 m-cy,
5) zalega z płatnością składek przez okres 3 m-cy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od  uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

R O Z D Z I A Ł  IV
WŁADZE KLUBU ORAZ ICH ORGANIZACJA

§19.
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za   wyborami  w głosowaniu jawnym.
§20.
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres Objęty sprawozdaniem,
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w §18 ust. 3,
5) dokonywanie zmian w statucie Klubu,
6) określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
7) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
a) wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
b) dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.
§21.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz  na dwa lata.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz  na cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Klubu.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła     Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ zwołujący zebranie.
§22.
1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
1) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.
§23.
1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz w  § 29 ust. 3 pkt. 2 uchwały walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
3. Z zastrzeżeniem & 19 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
§24.
1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
§25.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
7) zarządzanie majątkiem Klubu,
8) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie,
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub Sekretarz.
§26.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
§27.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej gospodarki  Klubu,
3) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
4) przekładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
2) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
3) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.
§28.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
§29.
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu,
2) ustania członkostwa w Klubie,
3) zrzeczenia się udziału w tych organach,
4) odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej:
1) może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie nie spełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach,
2) może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
§30.
1. Na miejsce członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dołączyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§31.
Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

R O Z D Z I A Ł  V
MAJĄTEK KLUBU

§32.
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje się z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
4) wykreślono
5) majątku Klubu,
6) innych źródeł.
§33.
wykreślono
§34.
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub  Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

R O Z D Z I A Ł  VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU

§35.
Uchwały W Sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 ust. 2 i  § 23 ust. 2.
§36.
1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes lub Wiceprezes i Sekretarz Klubu.

R O Z D Z I A Ł  VII
WYRÓŻNIENIA I KARY

§37.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
§38.
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres 12 m-cy,
4) wykluczenia,
5) innej, ustalonej przez Walne Zebranie Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

KONTAKT

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LIDER
ul. Połaniecka 10  |  22-100 Chełm
NIP: 563-18-03-538  |  REGON: 110174597
tel: 692 437 665  |  e-mail: info@liderchelm.com.pl
Numer konta: PEKAO I Oddział w Chełmie
53 1240 2223 1111 0000 3591 4749 

faceyou tube ,

Zawody oczekujące na aktualizację

Wspierają nas

centrum um chelm' Oknoplast